Edukasyon sa Pagpapakatao

Gawain 2: Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Saan nakabatay ang Likas na Batas Moral? A. Mula sa mga aklat ni Tomas de Aquino B. Mula sa pagkaunawa ng isip ng tao C. Mula sa kaisipan ng mga pilosopo D. Mula sa Diyos 2. Alin sa sumusunod ang hindi naaayon sa Likas na Batas Moral? A. Pagkaltas ng buwis sa mga manggagawa ng walang konsultasyon B. Pagmungkahi sa mga ina na regular na magpatingin sa malapit na center sa kanilang lugar C. Pagtuturo sa mga bata ng tamang pangangalaga sa sarili D. Paghihikayat sa mga tao na magsimba sa araw ng Linggo OVERNME 3. Sa paanong paraan natutuhan ang Likas na Batas Moral? A. Ibinubulong ng anghel B. Itinuturo ng bawat magulang C. Naiisip na lamang D. Sumisibol mula sa konsensiya 4. Ang tama ay pagsunod sa mabuti. Ito ay totoo dahil A. Naaayon sa lahat ng panahon at pagkakataon B. Mula sa sariling pag-alam at pakiramdam C. Angkop sa pangangailangan at kakayahan D. Para sa ikabubuti ng lahat at hindi ng iilan lamang 5. Alin sa sumusunod ang naglalarawan na tama ang isang pasiya o desisyon? A. Ito ay ayon sa mabuti B. Walang nasasaktan C. Makapagbubuti sa tao D. Magdudulot ng kasiyahan

answer
Answers: 2

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 16:29, nila93
Ano ano ang mga batas tungkol sa kabataan? at ano ang magandang naidudulot nito?
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 23:29, dorothy13
Ano ang mas matimbang. ang mabuti o tama
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, hellcrack777
5institusyon na sinasang-ayunan at hind sinasang-ayunan esp​
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 17:29, elaineeee
What are the changes and challenges brought by globalization in our community
Kabuuang mga Sagot: 1
Do you know the correct answer?
Gawain 2: Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang titik ng tamang sagot. 1. Saan...

Questions in other subjects:

Konu
English, 01.07.2021 05:55
Questions on the website: 20287838