Edukasyon sa Pagpapakatao
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 15:29, snow01

1. kung kikilalanin ang katuruan ni aristoteles, aling kilos ang ipinakita ng isang taong

nanakit sa kapuwa dahil sa galit bilang reaksiyon sa panloloko sa kaniya?

a. walang kusang-loob

b. kusang-loob

c. di kusang-loob

d. kilos-loob

2. nakagagawa ng mali ang tao hindi dahil ninais niya kundi nakikita niya ito bilang

mabuti at nakapagbibigay ito ng kasiyahan. ito ay sa kadahilanang ang niya

ay nakatuon at kumikiling sa mabuti sa kanya na nakikita niya bilang tama.

a. isip

b. kalayaan

c. kilos-loob

d. dignidad

3. masipag at matalinong mag-aaral si ali. sa talakayan at pangkatang gawain ay hindi

siya nagpapahuli. marami siyang mga gawain na nagpapatunay ng kaniyang galing.

dahil dito, naging paborito siya ng kaniyang mga guro at lagi siyang nabibigyan ng

papuri sa magaganda niyang ginagawa. may pananagutan ba si ali kung bakit nasa

kaniya ang paghanga at mataas na pagtingin ng kaniyang mga guro?

a. oo, dahil siya na lamang ang parating nagtataas ng kamay upang sumagot.

b. oo, dahil hindi niya pinagbibigyan ang ibang kaklase upang sumagot.

c. wala, dahil ginagawa niya ang tama bilang isang mag-aaral.

d. wala, dahil talagang may kumpetisyon sa isang klase.

4. ang tao ay inaasahan na dapat palagiang gumagawa ng mabuting kilos. anuman

ang mabuti ay dapat isinasakatuparan niya. ang mabuting gawa ba ay dapat gawin

sa lahat ng pagkakataon?

a. oo, dahil ito ang dapat para sa kabutihan ng lahat.

b. oo, dahil ang hindi nito pagsakatuparan ay isang maling gawain.

c. hindi, dahil walang obligasyon ang tao na gawin ito.

d. hindi, dahil ang mabuting kilos ay kailangan lamang gawin kung ang hindi pagsakatuparan nito ay magdadala ng isang maling bunga.

5. alin sa sumusunod na halimbawa ang hindi madaraig ng kamangmangan?

a. pagliban ng isang estudyante na ang dahilan ay wala siya noong nagbigay ng

takdang-aralin ang kanilang guro.

b. hindi pagsuot ni mabel ng kaniyang id kaya hindi siya pinapasok.

c. pagpasiya ng isang estudyante na pumasok sa klase kahit pa laging huli sa

pagpasok ang kanilang guro.

d. pag-uwi ng maaga ni pedro dahil sa may emergency meeting ang mga guro ng

araw na iyon.

6. alin sa mga ito ang kilos na dahil sa takot?

a. ang pagnanakaw ng kotse.

b. ang pag-iingat ng isang doctor sa pag-oopera.

c. ang pagsisinungaling sa tunay na sakit.

d. ang pag-ilag ni manny pacquiao sa suntok.

7. alin sa sumusunod ang tunay na dahilan kung bakit hindi mapananagutan ang kilos

dahil sa karahasan?

a. dahil sa malakas na impluwensiya sa kilos

b. dahil sa kahinaan ng isang tao

c. dahil hindi kayang maapektuhan ang isip

d. dahil hindi kayang maapektuhan ang kilos-loob

8. alin sa mga kilos na ito ang bawas ang pananagutan dahil sa damdamin?

a. panliligaw sa crush.

b. pagbatok sa barkada dahil sa biglaang panloloko.

c. pagsugod sa bahay ng kaalitan.

d. panlilibre sa barkada dahil sa mataas na markang nakuha.

9. alin sa mga ito ang hindi maituturing na gawi?

a. paglilinis ng ilong

b. pagpasok nang maaga

c. pagsusugal

d. maalimpungatan sa gabi

10. isang matandang babae ang nagpapapalit ng malaking pera sa isang sari-sari

store. ngunit walang barya na maaaring ipalit sa kaniyang pera. ngunit ang totoo

ay mayroon naman dahil maraming benta ang kanilang tindahan. ang tindera ay

nagsinungaling. anong salik ang nakaapekto sa sitwasyong ito?

a. takot
c. karahasan

b. kamangmangan
d. masidhing damdamin

answer
Answers: 1

Iba pang mga katanungan: Edukasyon sa Pagpapakatao

image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:28, nelspas422
Ano-ano ang iyong isinulat sa aspektong espirituwal? ipaliwanag.
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 18:29, stacy05
What is the explanation of “kumikilos tungo sa kabutihang panlahat”
Kabuuang mga Sagot: 1
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 14.11.2019 15:23, tayis
Kung mayroon pang mga tulong na dapat matugunan, ano ang mga ito? magbigay ng halimbawa
Kabuuang mga Sagot: 2
image
Edukasyon sa Pagpapakatao, 15.11.2019 02:28, brianneaudreyvuy
Bakit mahalaga ang tulong ng iba pang pangkat sa pagtugon sa inyong pangangailangan/paglutas ng inyong suliranin
Kabuuang mga Sagot: 1
Questions on the website: 14540570